Puurmani alevikus on veeoperaator AS Emajõe Veevärk.
Kontakt: telefon 51 55 077 veeavarii

AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas Puurmani vallas määrati
Puurmani Vallavolikogu 22.01.2014 otsusega nr 2 volitatud isikuteks, kellel on õigus kinnistutel kontrollida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust nõuetele, korrashoidu ja arvestite paigaldamist AS Emajõe Veevärk töötajad Rajko Rattur ja Margus Sinimäe ning Puurmani Vallavalitsuse majandusnõunik Neeme Järva.

Puurmani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Puurmani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027
 Lisad     
      Lisa 1 Terviseameti kooskõlastus
      Lisa 2 Keskkonnaameti kooskõlastus

 Joonised
      Joonis 1. Saduküla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem
      Joonis 2. Pikknurme küla olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem
      Joonis 3. Puurmani aleviku olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem

      Joonis 4. Saduküla perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem
      Joonis 5. Pikknurme küla perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem
      Joonis 6. Puurmani aleviku perspektiivne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem