Surma registreerimine

Surma registreerimiseks esitatakse perekonnaseisuasutusele avaldus seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registeerimisel vajalikud dokumendid:

  • surnu isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente .
Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Surma registreerimine on riigilõivuvaba.

 

Puurmani Vallavalitsuses registreerivad surma:

vallasekretär Aive Mauer

sotsiaaltöö ja lastekaitse peaspetsialist Karmen Allev

 

Õigusaktid:

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus