Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

Sotsiaaltoetuste määramise eesmärk on Puurmani valla vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustega perede toimetuleku soodustamine ning laste arenguks võrdsete võimaluste loomine.

Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema Puurmani vallas alaliselt elav isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse Puurmani valla elanikuna.

Riiklikud toetused:
Riiklikku toimetulekutoetust
ja vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab Puurmani Vallavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses ja tingimustel vallaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.
Piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel.

Puurmani valla eelarvest makstavad toetused:
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 1)
Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad (Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 otsus nr 10)
Lasteaialaste ja kutsekooliõpilaste toitlustamise toetamise kord (Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 4)