Sotsiaalteenused

Sotsiaalnõustamine
Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamise konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Hoolduse seadmine täiesealisele isikule

Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hoolduse seadmiseks esitavad hooldatav ja hooldaja vallavalitsusele:

  • avaldus;
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  • isikut tõendavad dokumendid;
  • isiklik rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  • geriaatriline instrument (olemasolul).

Hoolduse seadmist täisealisele isikule reguleerib: Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 5 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning toetuste maksmise kord".


Koduhooldusteenus

Koduhooldusteenuse seadmist reguleerivad: Puurmani Vallavolikogu 26.08.2016 määrus nr 11 "Koduteenuse osutamise tingimused ja kord", Puurmani Vallavalitsuse 21.09.2016 määrus nr 1 "Koduteenuse osutamise vormid ja hinnakiri".

Koduhooldusteenust osutavad sotsiaalhooldustöötajad.

 

Üldhooldusteenuse korraldamine
Üldhooldusteenuse korraldamist reguleerib Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 7 "Üldhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord".

Tugiisikuteenus
Tugiisikuteenuse osutamist reguleerib Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 6 "Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord".


Sotsiaaleluruumiteenus
Sotsiaaleluruumiteenust osutatakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Puurmani vald.
Alus: Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 3 "Sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord".
 

Sotsiaaltransporditeenus

Puurmani Vallavalitsus korraldab sotsiaaltransporditeenuse osutamist kõrvalabi vajavatele riikliku pereregistri andmetel Puurmani vallas elavatele puudega isikutele, vanadus- või töövõimetuspensionärile ning lapsele koos saatjaga, kes erivajaduse tõttu või muudel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni -, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse.
Alus: Puurmani Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 8 "Elektriauto kasutamise kord Puurmani vallas"; Puurmani Vallavolikogu 17.12.2014 otsus nr 36  "Vallale kuuluvate transpordivahendite kasutamise hindade kehtestamine".
 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart
Kaarti saab taotleda Puurmani Vallavalitsuse sotsiaaltöötajalt.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • arsti teatis (v.a. tööealised isikud);
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  • parkimiskaarti taotleva isiku värviline foto formaadiga 3x4 cm.

Parkimiskaart antakse isikule tasuta.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010.a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

Täiendav informatsioon: Eesti Puuetega Inimeste Koda