Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande ülesanne ja korraldus:
Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted:
Inimõiguste järgimine.
Isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.
Abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad.
Isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Puurmani valla sotsiaalhoolekandes lähtutakse:
Eesti Vabariigi seadustest;
Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest;
Puurmani Vallavolikogu määrustest ja otsustest;
Puurmani Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest;
vallavanema käskkirjadest;
ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest.