Laste hoolekanne

 

Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate õigus ja kohustus. Laps ehk alaealine on seadusandluse mõistes kuni 18-aastane isik. Puurmani Vallavalitsus, kohaliku omavalitsusorganina, toimib valla elanikeregistrisse kantud laste suhtes kui alaealise eestkosteasutus ning kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, siis korraldab tema hoolekande Puurmani Vallavalitsus.

Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks Puurmani Vallavalitsus:

 • toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega;
 • töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte;
 • vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugiisiku;
 • korraldab lapse eestkostet;
 • korraldab lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu.

Puurmani Vallavalitsus annab lähtuvalt lapse huvidest arvamuse järgmiste toimingute puhul:

 • vaidlused lapse elukoha üle;
 • vaidlused lahus elavate vanemate lapsega suhtlemise ja lapse kasvatamisest osavõtu üle;
 • vaidlused lapse ülalpidamise kohustuse üle;
 • vaidlused vanema õiguste äravõtmiseks;
 • lapsendamise otsustamisel.

Laste ja lastega perede hoolekandega on seotud mitmesugused Puurmani valla TOETUSED:

ja TEENUSED:

 • sotsiaalnõustamine (isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks);
 • lapse huvide kaitsmine;
 • lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine;
 • eestkoste seadmine (eestkoste alaealise üle seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks);
 • lapse perekonnas hooldamine;
 • asenduskoduteenus (asenduskodusse suunatakse orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed, kelle vanematelt on võetud kohtu kaudu vanema õigused või kes on perekonnast eraldatud kohtuotsuse alusel).

Puurmani Vallavolikogu 23.03.2017 määrus nr 2 "Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise tingimused ja kord Puurmani vallas".