Hajaasustuse programmi 2016.aasta taotlusvooru avamine

 
     

 

 

 

 

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 08.aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2016.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 10. juuniks 2016.


Täiendav informatsioon: vallavanem Margus Möldri, telefon 5134960, e-post margus(at)puurmani.eePuurmani valla hajaasustuse programmi taotluse hindamise komisjoni koosseis:
komisjoni esimees: Margus Möldri
komisjoni liikmed: Neeme Järva, Riin Juurma, Villu Sinimets, Karmen Allev

Jõgeva Maavanema 04.04.2016 korraldus nr 1-1/2016/126 "Hajaasustuse programmi elluviimine 2016.aastal ja taotlusvooru avamine"

TAOTLUSVORM 2016 doc-fail;  pdf-fail
Taotlusvormi lisa 2 (veesüsteemid) doc-fail; pdf-fail
Taotlusvormi lisa 3 (kanalisatsioonisüsteemid) doc-fail; pdf-fail
Taotlusvormi lisa 4 (juurdepääsuteed) doc-fail; pdf-fail
Taotlusvormi lisa 5 (autonoomsed elektrisüsteemid) doc-fail; pdf-fail
PROJEKTI EELARVE doc-fail; pdf-fail
ARVUTAMISE ABIMEES xls-fail

ARUANDEVORMID xls-fail; pdf-fail

Programmist TOETUSE SAAJAD 2016