HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2015. AASTA TAOTLUSVOORU AVAMINE
 

Alates 9. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Puurmani vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2015.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2015 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate siseministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument"


Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 8. maiks 2015.

 

Täiendav informatsioon: vallavanem Margus Möldri, telefon 5134960, e-post margus(at)puurmani.ee

Puurmani valla hajaasustuse programmi taotluse hindamise komisjoni koosseis:
komisjoni esimees: Margus Möldri
komisjoni liikmed: Neeme Järva, Riin Juurma, Villu Sinimets, Karmen Allev

Jõgeva Maavanema 26.02.2015 korraldus nr 1-1/2015/96 "Hajaasustuse programmi elluviimine 2015. aastal ja taotlusvooru avamine"

TAOTLUSVORM 2015 doc-fail;  pdf-fail
Taotlusvormi lisa 2 (veesüsteemid) doc-fail; pdf-fail
Taotlusvormi lisa 3 (kanalisatsioonisüsteemid) doc-fail; pdf-fail
Taotlusvormi lisa 4 (juurdepääsuteed) doc-fail; pdf-fail

Taotlusvormi lisa 5 (autonoomsed elektrisüsteemid) doc-fail; pdf-fail
PROJEKTI EELARVE xls-fail; pdf-fail

ARUANDEVORMID xls-fail; pdf-fail

Programmist TOETUSE SAAJAD 2015