Arengukavad

Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021
      määrus , tiitelleht , sisukord , arengukava 
      Lisa 1 Puurmani asendiplaan 
      Lisa 2 Saduküla asendiplaan 
      Lisa 3 Pikknurme küla asendiplaan 
      Lisa 4 Utsali õppekeskuse asendiplaan

Puurmani valla arengukava 2012-2025 ja tegevuskava 2013-2016 kinnitamine
       määrus , Puurmani valla arengukava 2012-2025 Tegevuskava 2013-2016


Puurmani valla arengukava 2013-2025 ja tegevuskava 2014-2017 kinnitamine
      eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll ; volikogu istungi protokoll nr 8 ;
      määrus,  Puurmani valla arengukava 2013-2025 Tegevuskava 2014-2017  


Puurmani valla arengukava 2014-2025 ja tegevuskava 2015-2018 kinnitamine
     eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 8;
       volikogu istungi protokoll nr 10
     https://www.riigiteataja.ee/akt/430122014054   
 

Puurmani valla arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2016-2019 kinnitamine
     haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll nr 3;

     eelarve ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 5;
     volikogu istungite protokollid nr 9 ja nr 10
     
Puurmani valla arengukava 2015-2025 Tegevuskava 2016-2019


Puurmani valla arengukava 2016-2026 ja eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine
    
 eelarve ja majanduskomisjoni protokollid nr 3, nr 5
     volikogu istungi protokoll nr 11

     Puurmani valla arengukava 2016-2026 ja eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine


Puurmani soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030 kinnitamine