Puurmani valla 2014. aasta eelarve

Lugupeetud vallakodanikud, asutused, ettevõtted!

Puurmani Vallavolikogu 20. märtsi istungi määrusega nr 4  kinnitati Puurmani valla 2014.aasta eelarve.

Puurmani valla 2014. aasta eelarvega täies mahus koos seletuskirjadega ja lisadega saab tutvuda Puurmani valla kodulehel www.puurmani.ee , Puurmani Vallavalitsuse kantseleis ning kõigis Puurmani valla raamatukogudes.

Elle Kuuse
Finantsnõunik

 

2014.aasta eelarve seletuskiri 
       Lisad: tulude ja kulude tabelid 
2014. a eelarve menetlemise protokollid
       Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 8 
       Volikogu istungi protokoll nr 11 
       Eelarve- ja majanduskomisjoni ning 
         maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 1 
       Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 2 
       Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 3 
       Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 4 
       Eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll nr 5 
       Volikogu istungi protokoll nr 3

2014.a eelarvestrateegia ja lisaeelarvete menetlemise protokollid

 
2014.a lisaeelarve nr 1  link https://www.riigiteataja.ee/akt/413112014018                                                                     seletuskiri 
          lisad: tulud , kulud 
 

2014.a lisaeelarve nr 2 link  https://www.riigiteataja.ee/akt/427122014057

Puurmani vallal eelarve ja eelarvestrateegia koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord